ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 195642

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12.00