ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έναρξη κατάθεσης προσφορών: Τετάρτη 19-07-2023

Καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 31/07/2023

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 01/08/2023