ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έναρξη υποβολής προσφορών : Τετάρτη 30-11-2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12/12/2022 και ώρα 14: 00 μμ

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : Τρίτη 13/12/2022 και ώρα 10:00 π.μ