ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αποτελεί επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας ορισμένων ειδών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Αριθμ. 37.21.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 31/10/2022 και ώρα 12.00 μεσημβρινή Συστημικός Αριθμός ΟΠΣ.

ΕΣΗΔΗΣ: 167552