ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 172758

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 01.11.2022 (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και ώρα 12:00:00.