ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 171658

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 27/09/2022 (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και ώρα 14:00:00.