ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 40.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 164195

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 04.08.2022 (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και ώρα 14:00:00.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top