Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

///Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός 8.21 για την προμήθεια τριών (3) ειδικών κιτ για χρώσεις αιματοξυλίνης-ιωσίνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 11/03/2021 14:00 [...]

Διαγωνισμός 14.21 για την προμήθεια μιας (1) Θερμοκοιτίδας ανοικτού τύπου για την Μονάδα Ανάνηψης Νεογνών του χειρουργείου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 10/03/2021 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 11.21 για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών αιμοκάθαρσης για τις ετήσιες ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 25/02/2021 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 12.21 για την προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης για τις ετήσιες ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 26/02/2021 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 76α.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) για την προμήθεια για ένα χρόνο ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 25/02/2021 14:00 [...]

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 10.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 24/02/2021 14:00 [...]

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 90.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ CRP ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 23/02/2021 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 35δ.20 (Δ’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) για την προμήθεια και εγκατάσταση (BOILLER ατμού-νερού) ΖΝΧ 1000 Ltr. οριζόντιας τοποθέτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 22/02/2021 14:00 [...]