ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 20.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 22/03/2021 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 15.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΥΝΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 16/03/2021 14:00 [...]

Διαγωνισμός 8.21 για την προμήθεια τριών (3) ειδικών κιτ για χρώσεις αιματοξυλίνης-ιωσίνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 11/03/2021 14:00 [...]

Διαγωνισμός 14.21 για την προμήθεια μιας (1) Θερμοκοιτίδας ανοικτού τύπου για την Μονάδα Ανάνηψης Νεογνών του χειρουργείου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 10/03/2021 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 11.21 για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών αιμοκάθαρσης για τις ετήσιες ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 25/02/2021 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 12.21 για την προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης για τις ετήσιες ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 26/02/2021 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 76α.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) για την προμήθεια για ένα χρόνο ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 25/02/2021 14:00 [...]

Go to Top