ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 23.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

////ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 23.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 23.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 07/04/2021 14:00 μ.μ.