ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1.21 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ετήσιες ανάγκες του Βιοχημικού Τμήματος του Νοσοκομείου (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 102417)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : Τρίτη 09/02/2021 12:00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top