ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 29a.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ανάδειξης αναδόχου υλοποίησης εργασιών μεταφοράς – ανακαίνισης Υ/Σ ατμού πτέρυγας Z΄ Ισογείου

////ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 29a.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ανάδειξης αναδόχου υλοποίησης εργασιών μεταφοράς – ανακαίνισης Υ/Σ ατμού πτέρυγας Z΄ Ισογείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 29a.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ανάδειξης αναδόχου υλοποίησης εργασιών μεταφοράς – ανακαίνισης Υ/Σ ατμού πτέρυγας Z΄ Ισογείου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 21/07/2020 14:00