ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 35δ.20 (Δ’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) για την προμήθεια και εγκατάσταση (BOILLER ατμού-νερού) ΖΝΧ 1000 Ltr. οριζόντιας τοποθέτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 22/02/2021 14:00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top