ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συστημικό Αριθμ. ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: 187732

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24/04/2023 ώρα 12.00 μεσημβρινή