ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 174001

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 07.11.2022 (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και ώρα 12:00:00.