ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συστημικός Αριθμ. ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 191752

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 15/05/2023 και ώρα 12.00 μεσημβρινή.