ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 197957

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 12.00

 

ΠΡΟΣΟΧΗ….στην σελίδα 1 της Διακήρυξης στην καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών αναφέρθηκε εκ παραδρομής  “Τρίτη 31/07/2023” αντί του ορθού ” Δευτέρα 31/07/2023″