ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 198329

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12.00