ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 232179

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12.00