ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 232182

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 17/11/2023 και ώρα 12.00