ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ (11.000 TEST) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 155152

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή  25/02/202 (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και ώρα 23:59:59

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top