ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 144197

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 14-01-2022 και ώρα 12.00