ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

AΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 171968

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 09.12.2022 (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και ώρα 12:00:00.