ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  266168

Έναρξη υποβολής προσφορών : 24/11/2023

Λήξη υποβολής προσφορών 11/12/2023

Αποσφράγιση διαγωνισμού 13/12/2023