ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :Τετάρτη 28/06/2023 και ώρα 12.00 μεσημβρινή