ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :Πέμπτη 20/07/2023 και ώρα 12.00 μεσημβρινή