ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 196726

Ημερομηνία ανάρτησης διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : Πέμπτη 06-07-2023

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 24-07-2023

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών : Τετάρτη 26-07-2023

 

*** καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή  28-07-2023 και ώρα 12.00 ***