ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ημερομηνία  έναρξης υποβολής προσφορών:  Τρίτη 17/10/2023

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής  προσφορών  Παρασκευή 03 /11/2023 και ώρα 12.00

Αποσφράγιση προσφορών –  Τετάρτη  08/11/ 2023 και ώρα 10.00 π.μ