ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας για 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.