ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως την Δευτέρα 27-12-2021 και ώρα 14.00 μ.μ.