ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έναρξη υποβολής προσφορών: Τετάρτη 23/11/2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 07/12/2022 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 08/12/2022 και ώρα 10:00 μμ