ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να αποστείλετε ηλεκτρονικά την προσφορά σας, η οποία θα φέρει υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σας, στο email: promith@hosp-alexandra.gr – εντός (5) πέντε ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.