ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έναρξη υποβολής προσφορών : Παρασκευή 25-11-2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 5/12/2022 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : Τρίτη 6/12/2022 και ώρα 10:00 π.μ