ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 29_07_2020 14.00 μ.μ.