ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 κα ώρα 14.00