ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  Πέμπτη 30/03/2023

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  Δευτέρα 10/04/2023 και ώρα 14:00