ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να αποστείλετε ηλεκτρονικά την προσφορά σας, η οποία θα φέρει υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σας, στο email: promith@hosp-alexandra.gr εντός(5) πέντε τουλάχιστον ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-07-2023