ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έναρξη  υποβολής προσφορών: Πέμπτη 01/12/2022

Λήξη υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12/12/2022 και ώρα 14:00 μμ

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 13/12/2022