ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Λήξη υποβολής προσφορών: Δευτέρα 19/12/2022 και ώρα 14:00 μμ