ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έναρξη υποβολής προσφορών : Τρίτη 11/04/2023

Λήξη υποβολής προσφορών : Δευτέρα 24/04/2023 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : Τρίτη 25/04/2023 και ώρα 10:00