ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί, για πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του  Νοσοκομείου www.hosp-alexandra.gr.