ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Ο όρος αεροπορική μεταφορά αναφέρθηκε εκ παραδρομής στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθώς η μεταφορά των δειγμάτων θα εκτελείται εντός των διαγνωστικών εργαστηρίων της Αττικής.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 13/09/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.