ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 11a.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 12/07/2021 14:00 [...]

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 37.21 για την «Προμήθεια αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και αντιδραστηρίων χωρίς συνοδό εξοπλισμό» για τις ετήσιες ανάγκες του Μικροβιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου» (Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 133344)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 02/07/2021 12:00 μ.μ. [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 50.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 04/06/2021 [...]

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 45.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 09/06/2021 14:00 [...]

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 44.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΠΤΗΡΩΝ) ΤΟΥ 5ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΗΝ ΓΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 14/06/2021 14:00 [...]

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 31.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 08/06/2021 14:00 [...]

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 48β.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 01/06/2021 14:00 [...]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 29.21 για την ανάδειξη αναδόχου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) (με την μέθοδο της αποτέφρωσης και της αποστείρωσης) (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 131976)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 14/06/2021 12:00 μ.μ.

Go to Top