ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 11.20 προμήθεια για ένα χρόνο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

////ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 11.20 προμήθεια για ένα χρόνο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 11.20 προμήθεια για ένα χρόνο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 07/07/2020 14:00