ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 26.21 για την Προμήθεια αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και αντιδραστηρίων χωρίς συνοδό εξοπλισμό για τις ετήσιες ανάγκες του Αιματολογικού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αριθμ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 139697

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 26/10/2021 12:00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top