ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 35c.20 (3ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) για την προμήθεια και εγκατάσταση (BOILLER ατμού-νερού) ΖΝΧ 1000 Ltr. οριζόντιας τοποθέτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 18/11/2020 14:00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top