ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5.20 για την προμήθεια για ένα χρόνο ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

////ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5.20 για την προμήθεια για ένα χρόνο ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5.20 για την προμήθεια για ένα χρόνο ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 02/11/2020 14:00 μ.μ.