ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 62.20 για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

////ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 62.20 για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 62.20 για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 19/10/2020 14:00 μ.μ.