ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 71.20 για την προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

////ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 71.20 για την προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 71.20 για την προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 20/10/2020 14:00 μ.μ.