ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 27/07/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.